Cloud-9 Cruiser Select 10-1/2" Long x 10-3/4" Wide