Louis Garneau Cycling Shoe L4 BOA Dial Replacement Kit - 1487196

Image of Louis Garneau Cycling Shoe L4 BOA Dial Replacement Kit
Category: Bicycle parts
Louis Garneau
Replacement BOA Dial Kit for LS-100,T-Flex LS-100